GYS 画意摄影的改画                               
                                                 摄影      全景        改画        绘画        旅游       业余通信       父亲遗作       QQ空间         齐乐网页       关于我       旧网页   
 
这是我的改画的作业,把照片改成不同类型的“绘画”是十分有趣的活动,满意的不多。我将不断的更新。谢谢关注
             
      
  风景(一)  人像油画(一)  人像(一)   花鸟鸟(一) 
           
         
   GYS             QQ: 414780433           e-MAIL:414780433@qq.com             WX: BA1GYSWX